⭕️ تعداد بسیار زیادی از داوطلبان #کنکور98
سقوط کرده اند، جای آنها را باسرعت بگیر!!!????

???? در این روزها دائما داوطلبانی رو می بینم که ناامید شدند،بیخیال شدند و به کنکور سال بعد فکر می کنند.

????تو‌ 2راه پیش روی خودت داری!
یا مثل آن ها تو هم بیخیال شوی و از با ارزش ترین روزهای کنکور سراسری یعنی همین دو ماه و نیم باقی مانده، چشم پوشی کنی و از گردونه ی رقابت خارج شوی.
یا از این فرصت استثنایی یعنی سقوط کردن بسیاری از رقبای خود، استفاده کنی و جای آن ها را بگیری.
????بسیاری از رقیب های قوی و پرانرژی چندماه قبل تو، امروز سقوط کرده اند! پس بنابراین در این دو ماه و نیم با رقبای کمتری رقابت داری!
#جای_داوطلبان_سقوط_کرده_را_بگیر

✅ دکترسیدمحمدیعقوبی
مشاورکنکور؛ استاد دانشگاه و برترین متخصص
انتخاب رشته کنکور سراسری در کشور