???? صحبت های بسیار مهم #دکتریعقوبی
در مورد سهمیه دارهای کنکور امسال و شگفتی
۱۷دانش آموز سیستانی در #کنکور97 ????????????

????????????????????????????
https://www.instagram.com/p/Bvn9TkDg1Z8/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=atcqf71sillz