????وقتی پیشرفت های چشمگیر داوطلب هامون رو میبینم باز هم به این اصل بیشتر ایمان پیدا می کنم که تنها اونهایی نتیجه میگیرن که هم برنامه ریزی اصولی و دقیقی دارن،هم موبه مو برنامه ها رو اجرا میکنن و‌هم تا آخرین لحظه دست از اجرای برنامه هاشون بر نمیدارن و با یک یا چند افت مقطعی ناامید و بیخیال نمیشن.
????شخصیت شناسی داوطلب های کنکور در طول این سال ها به ما آموخت که افرادی از این جنس قطعا برنده های رقابت بزرگ کنکور سراسری هستند و «میثم» هم از این جنس داوطلب های امسال من است.

???? برنامه ریزی باید مخصوص هرفرد و با توجه به ویژگی ها و شرایط هر فرد تنظیم شود، نه آنکه یک برنامه ی کلی برای همه نوشته شود (کاری که متاسفانه در بسیاری از موسسات صورت می گیرد????)

????برنامه ی هرکس مخصوص خودش
این اولین گام موفقیت است????
#برنامه_ریزی_شخصی

#دکترسیدمحمدیعقوبی