افزایش پذیرش در رشته‌های علوم‌پزشکی98

????معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:
ظرفیت‌ های پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی
کاملاً مهندسی شده پیش می‌ رود و برای سال ۹۸
به صورت متعادل افزایش ظرفیت خواهیم داشت.