طنز تلخ…

این روزها که اوضاع اشتغال در کشور،حال و روز ناخوشی را می گذراند،هر روز شاهد ظهور یک مشاور کنکور هم از نوع باتجربه! هم از نوع خیلی خیلی پر انرژی! هم از نوع خیلی ماهر! هم از نوع خوش تیپ و خلاصه انواع و اقسام مشاورهایی هستیم که عمدتا با تبلیغات گسترده در فضای مجازی به دنبال برنامه ریزی و برگزاری اردوی نوروزی و … هستند!!! و ما به راحتی پول و از آن مهم‌تر سرنوشت خود را در اختیار این افراد قرار می دهیم.
به نظر می رسد امسال از هر ۱۰نفر ایرانی یک نفر در حال برگزاری اردوی نوروزی است.

در قالب این طنز تلخ یاداوری کنیم که مراقب باشیم تا فریب حرف های احساساتی و پراز هیجانات کاذب و توخالی را نخوریم..