احساس فراموش کردن مطالب در فروردین و اردیبهشت به اوج خود می رسد. هرسال در مصاحبه با رتبه۱ کنکور، مشخص می شود او‌ بیشتر از دیگران این احساس باطل را داشته است!