اقتصاد و روانشناسی، «درس های آدامسی انسانی» را باید بارها و بارها جوید!
حتی درصد۹۰ هم قابل قبول نیست، فقط باید آن ها را۱۰۰ بزنیم، چون «تک کتاب» هستند.