هر روز افکار منفی و وسوسه های شیطانی به سراغ ما می آیند، این ما هستیم که تصمیم می گیریم تا 7تیرماه همچنان در رقابت بمانیم و پیروز شویم یا از الان ببازیم و تسلیم شویم!!!