شباهت دو ماراتن و کنکور بسیار زیاد است.

۱- در ابتدای هر دو رقابت، تعداد زیادی شرکت کننده وجود دارد.
۲- در انتهای هر دو رقابت، تعداد شرکت کنندگانی که دارای توان و انرژی هستند، کم است.
۳- در هر دو رقابت ، راهی بسیار طولانی و خسته کننده وجود دارد.
۴- در هر دو رقابت برخی از شرکت کنندگان در ابتدای راه، خود را از دیگران جدا کرده و جلوتر می روند اما در لحظات پایانی خود را می بازند و شکست می خورند.
۵- در هر دو رقابت برخی از شرکت کنندگان در ابتدا، عقب می افتند اما در لحظات پایانی به یکباره سرعت خود را افزایش داده و برنده می شوند.
۶- در هر دو رقابت تا از خط پایان عبور نکنی، جایزه ای به شرکت کننده تعلق نمی گیرد.
۷- در هر دو رقابت کسی برنده است که تا آخرین لحظه برای هدف خود تلاش نمی کند،بلکه می جنگد!

موفقها میجنگند

 دکترسیدمحمدیعقوبی-مشاور کنکور صداوسیما،استاد دانشگاه و متخصص انتخاب رشته کنکورسراسری