این روزها خیلی ها دانسته یا نادانسته به ما خیانت می کنند!
آن ها در طلایی ترین روزهای کنکور که همین ۷۰روز هست، مارا ناامید می کنند..
گناهی نابخشودنی که عمدتا از سر ناآگاهی،سواد کم ویا بزرگ کردن خود نزد ما صورت می گیرد.
از هرکسی که این روزها به شما انرژی منفی می دهد و یا شمارا ناامید می کند با سرعت غیرمجاز دور شوید.
هرسال همین دوماه پایانی است که برندگان این رقابت بزرگ را مشخص می کند.

دکترسیدمحمدیعقوبی مشاورکنکور صداوسیما، استاد دانشگاه و متخصص انتخاب رشته کنکورسراسری