از الان در آزمون های آزمایشی تمرین کنیم که فقط،مطمئن پاسخ دهیم.

از پاسخبرگ خلوت نترس.

بیشترِ پاسخبرگ های سیاه و پرشده،پاسخ های غلط هستند!