این روزها تمام سعی خود را برای به حداقل رساندن ارتباط خود با دیگران به کار بگیرید.
با اطرافیان خود کمترین ارتباط ممکن را ایجاد کنید و مانند طراحان سوالات کنکور، شماهم تا کنکور به “قرنطینه”بروید.
بدلیل حساس بودن روحیه ی شما در این روزها، ممکن است هر حرف نسنجیده ای از طرف دیگران، تمرکز و روحیه ی شمارا تحت تاثیر منفی قرار دهد.

جمله هایی مانند :

 چقدر درس میخونی؟
 این همه خوندی آخرش چی شد؟
و جمله هایی از این دست که بسیاری از کنکوری ها آن ها را از دیگران شنیده اند.

بنابراین بهتر است جهت پیشگیری از این اتفاق، ارتباط یک فرد کنکوری با اطرافیان خود به حداقل ممکن برسد.
 پس مانند یک لاک پشت، سرخود را در لاک خود فروبرده و باتمام قدرت و انرژی، این مسیر کوتاه باقی مانده را بدون اهمیت دادن به  حرف دیگران به پایان می رسانیم.

تو ، “داوطلب مدرن” کنکورسراسری هستی و راه عبور از بحران ها را بخوبی می دانی..

 دکترسیدمحمدیعقوبی-مشاورکنکور، استاد دانشگاه و برترین متخصص انتخاب رشته کنکورسراسری در کشور