قطعا ارزش ۶۵روز باقیمانده به دلایل بسیار مختلف از مجموع تابستان، پاییز و زمستان بیشتر است.
 چگالی ارزشی این روزها بینهایت بالاست !!!