در این روزها دائما داوطلبانی رو می بینم که ناامید شدند،بیخیال شدند و به کنکور سال بعد فکر می کنند.
تو‌ دو راه پیش روی خودت داری!
یا مثل آن ها تو هم بیخیال شوی و از با ارزش ترین روزهای کنکور سراسری یعنی همین دوماه باقی مانده، چشم پوشی کنی و از گردونه ی رقابت خارج شوی.
یا از این فرصت استثنایی یعنی سقوط کردن بسیاری از رقبای خود،استفاده کنی و جای آن ها را بگیری.
بسیاری از رقیب های قوی و پرانرژی چندماه قبل تو، امروز سقوط کرده اند!
پس بنابراین در این دوماه با رقبای کمتری رقابت داری.

دکترسیدمحمدیعقوبی-مشاور کنکور صداوسیما،استاد دانشگاه و متخصص انتخاب رشته کنکورسراسری