برای کنکور بجای اقیانوسی به عمق نیم متر دریایی عمیق بسازیم!
با میانگین 45% نیز به بهترین رشته ها خواهیم رسید!