فرض کنیم در کنکور ۴۰تست برای یک درس درنظر گرفته شده است.
 یک داوطلب به همه ی این ۴۰تست پاسخ می دهد.۲۵سوال را صحیح و ۱۵سوال را غلط پاسخ می دهد.درصد او برای این درس ۵۰درصد می شود.
 داوطلب دیگری فقط به ۲۰تست پاسخ می دهد و همه ی آن ها را صحیح پاسخ می دهد. او هم در این درس ۵۰درصد می شود.
 اما این دو‌ داوطلب یک تفاوت عمده باهم دارند.

نفر اول علاوه بر اینکه زمان بیشتری را برای به دست آوردن ۵۰درصد نسبت به نفر دوم اختصاص داده است، ۵۰درصد بیشتر انرژی صرف کرده،۵۰درصد بیشتر خسته شده و ۵۰درصد بیشتر کلافه شده است.
قطعا وقتی این دو داوطلب به درس بعدی می روند،نفر دوم ۵۰درصد انرژی،حوصله و توان بیشتری نسبت به نفر اول دارد و همینجاست که تفاوت ها در رتبه ی کنکور بوجود می آید.

 بنابر این گفته ها باید اقدامات زیر را انجام دهیم:

۱-فقط روی مباحثی وقت بگذاریم که مطمئنیم می توانیم از پس تست های آن ها بربیاییم.
۲-سرجلسه کنکور بگردیم دنبال سوال هایی که قبلا روی مباحث آن ها بیشتر وقت گذاشته ایم.
۳-از پاسخبرگ پر نشده نگران نشویم.
۴-فقط مطمئن پاسخ دهیم و شکدارها را پاسخ ندهیم.

دکتر سید محمد یعقوبی، مشاور کنکور صدا و سیما استاد دانشگاه متخصص انتخاب رشته ی کنکور