تعدادشرکت کنندگان درآزمون های قلمچی

تصویربالا?22بهمن
تصویرپایین?۲۸اردیبهشت

?57هزار نفر کمتر شدند
تعداد بسیار زیادی از رقبا درحال بیخیال شدن وسقوط هستند!