میزان بهره وری روش جمع بندی ۲یا۳ روز یکبار ، ۱۲برابر بیشتر از مطالعه کردن دوباره ی همه ی مطالب و همه ی کتاب ها است!