اتمام ظرفیت انتخاب رشته

بزرگترین گروه انتخاب رشته کشور

ظرفیت انتخاب رشته به پایان رسیده است.