همایش های دکتر یعقوبی

همایش مشاوره ای و انگیزشی ۲۹ آذر ۹۸ - دانشگاه امیرکبیر تهران

همایش مشاوره ای و انگیزشی ۸ آذر ۹۸ - دانشگاه امیرکبیر تهران

همایش مشاوره ای و انگیزشی ۱۰ آبان ۹۸ - دانشگاه امیرکبیر تهران

همایش مشاوره ای و انگیزشی ۱۹ مهر ۹۸ - دانشگاه امیرکبیر تهران

همایش بزرگ انتخاب رشته سال ۹۸ - دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

همایش بزرگ انتخاب رشته سال ۹۷ - دانشکده داروسازی دانشگاه تهران