برنامه ریزی « انفجاری » مخصوص کنکور ۱۳۹۹               تلفن های تماس: ۰۲۱۶۶۹۵۹۱۵۷ و ۰۲۱۶۶۹۵۹۱۵۸ و ۰۲۱۶۶۴۷۶۶۴۹